AKTUÁLNE : Dotácie do výšky 4025 € na obnoviteľné zdroje energie. VIAC INFO.

Garancia ceny

Preplatíme Vám elektrickú energiu

 

S nami skutočne ušetríte!

Na väčšinu produktov vám vieme ponúknuť najnižšiu cenu na slovenskom trhu a chceme, aby pre vás naša cena i kvalita boli vždy tie najlepšie.

Pokiaľ nami ponúkané fotovoltické zostavy na kľúč nájdete inde za výhodnejšiu cenu, rozdiel vám preplatíme späť.

 • Platí pre nákup fotovoltických zostáv na kľúč
 • Stačí nám poslať konkurenčnú cenovú ponuku na zgm.solar@gmail.com
 • A navyše vám preplatíme elektrickú energiu až do výšky 300 Eur.

 

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto dokumentu je úprava podmienok akcie spoločnosti ZGM, s.r.o., IČO: 53070976, DIČ: 2121246457, so sídlom Stummerova 1350/130,  955 01 Topoľčany, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51205/N (ďalej len „usporiadateľ“), ktorej  predmetom je stanovenie podmienok pre poskytnutie garancie najnižšej ceny fotovoltickej zostavy na kľúč vrátane dodatočnej zľavy až do  výšky 300,- Eur na rovnakú alebo obdobnú zostavu fotovoltickej elektrárne (ďalej len „Garancia najnižšej ceny“) za nižšie uvedených  podmienok.
Účastníkom akcie môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov (spotrebiteľ), ktorá prostredníctvom mailovej adresy: zgm.solar@gmail.com   požiadala o cenovú ponuku fotovoltickej zostavy na kľúč (ďalej len „ponuka ZGM.“) a splnila nižšie uvedené podmienky akcie (ďalej len „  účastník“).

 

Podmienky akcie

 • Účastník požiada o ponuku ZGM.
  Účastník bude kontaktovaný zákazníckym centrom usporiadateľa za účelom získania konkurenčnej cenovej ponuky fotovoltickej zostavy na kľúč, ktorá musí byť vypracovaná konkurenčnou spoločnosťou, tj právnickou osobou s príslušným oprávnením na realizáciu fotovoltických elektrární (ďalej len „konkurenčná spoločnosť“), musí byť konečná (po zameraní v mieste realizácie, zahŕňajúca prípadné viac práce), a nesmie byť staršia ako tri mesiace (ďalej len „konkurenčná cenová ponuka“).
  Konkurenčná cenová ponuka nesmie byť neprimerane nízka a nesmie obsahovať neprimeranú zľavu, tj 1 000,- Eur a vyššiu. 
 • Konkurenčná cenová ponuka nesmie byť nižšia, než je hodnota obstarávacích nákladov rovnakej alebo obdobnej fotovoltickej zostavy na kľúč usporiadateľa. V tomto prípade usporiadateľovi znížiť cenu nedovoľuje zákon.
 • Konkurenčná spoločnosť nesmie byť v konkurznom konaní a musí byť stále aktívna v realizácii fotovoltických elektrární.
 • Účastník nemá nárok na Garanciu najnižšej ceny, ak sa jedná o atypickú fotovoltickú zostavu na kľúč alebo takú fotovoltickú zostavu na kľúč, ktorá typom či svojimi parametrami nezodpovedá ponuke ZGM.
 • Účastník nemá nárok na Garanciu najnižšej ceny, ak je konkurenčná cenová ponuka sfalšovaná alebo s ňou bolo inak manipulované za účelom získania Garancie najnižšej ceny.
 • Účastník súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov (predovšetkým mena, tel. kontaktu, e-mailovej adresy a ďalších nevyhnutných údajov). Súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať, a to jednostranným vyhlásením adresovaným usporiadateľovi.
 • Zákazník nám týmto dáva na základe zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pri registrácii súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov /meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu,               e-mailovú adresu, v prípade firmy obchodný názov, adresu sídla firmy, IČO, DIČ, IČ DPH a bankové spojenie/. Zároveň týmto potvrdzuje pravdivosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov, ako aj skutočnosť, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu. Údaje  sú využívané  na realizáciu objednávok / zaistenie a dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií, fakturácia/ a nie sú poskytované tretej strane - s výnimkou  doručovateľskej spoločnosti / ak si zákazník vybral tento spôsob prepravy/. Zákazník má právo nahliadnuť do svojich údajov, môže ich upravovať a taktiež má právo odstrániť ich z databázy.

 

Záverečné ustanovenia


Akcia prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 14.02.2024 do odvolania.
Vzhľadom k možným nepredvídateľným udalostiam si usporiadateľ vyhradzuje právo na neskoršiu úpravu podmienok akcie, prípadne na skrátenie, prerušenie alebo úplné zrušenie akcie. Tieto zmeny budú zverejnené na webových stránkach: www.sk-fotovoltika.sk a budú účinné odo dňa zverejnenia. Všetky dojednania uzavreté pred zmenou alebo ukončením akcie budú riadené pôvodnými podmienkami.
Účastník svojou účasťou na akcii súhlas s týmito pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť účastníkovi Garanciu najnižšej ceny podľa podmienok tejto akcie v prípadoch, keď vznikne dôvodné podozrenie o tom, že zo strany účastníka došlo k jednaniu v rozpore s právnymi predpismi či týmito podmienkami, úmyselnému obchádzaniu týchto podmienok, podvodnému konaniu alebo jednaniu v rozpore s dobrými mravmi.

 

V Topoľčanoch dňa 14.02.2024

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu